DANH XƯNG

TẬP ĐOÀN LEGEND TOÀN CẦU


TẦM NHÌN

TỔ CHỨC VĨ ĐẠI

BẰNG PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI


SỨ MẠNG MỤC TIÊU

XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI HỢP NHẤT

THEO MỘT HỆ GIÁ TRỊ CỦA LỐI SỐNG TỈNH THỨC

ĐEM ĐẾN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC THỰC SỰ


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỨC TIN TUYỆT ĐỐI

PHỤNG SỰ VÔ VỊ LỢI

NHÂN LOẠI HƯỞNG ỨNG

KINH TÀI VỮNG CHẮC