STT NỘI DUNG NGÀY THÁNG NĂM
1 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 08: TRUNG NGUYÊN LEGEND AMERICANO CÀ PHÊ HÒA TAN RANG XAY 24/03/2023
2 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 01: TRUNG NGUYÊN LEGEND SPECIAL EDITION CÀ PHÊ HÒA TAN RANG XAY 3IN1 20/12/2022
3 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 02: G7 CÀ PHÊ THỨ THIỆT 3IN1 CÀ PHÊ HÒA TAN 20/12/2022
4 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 07: CÀ PHÊ HÒA TAN LEGEND SPECIAL EDITION 26/02/2018
5 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 08: CÀ PHÊ RANG XAY – S CHINH PHỤC THÀNH CÔNG 02/04/2022
6 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 09: CÀ PHÊ RANG XAY – NÂU SỨC SỐNG ĐẠI NGÀN 02/04/2022
7 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 10: CÀ PHÊ RANG XAY – I KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP 02/04/2022
8 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 11: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 ESPRESSO 18/04/2018
9 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 12: TPBS CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND PASSIONA 31/05/2018
10 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 13: CÀ PHÊ HẠT RANG – SUCCESS 1 02/04/2022
11 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 14: CÀ PHÊ HẠT RANG – SUCCESS 2 02/04/2022
12 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 15: CÀ PHÊ HẠT RANG – SUCCESS 3 02/04/2022
13 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 16: CÀ PHÊ HẠT RANG – SUCCESS 8 02/04/2022
14 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 17: CÀ PHÊ RANG XAY – HOUSE BLEND 02/04/2022
15 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 18: CÀ PHÊ RANG XAY – GOURMET BLEND 29/04/2022
16 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 23: ROMAN – ESPRESSO COFFEE CAPSULE 28/09/2018
17 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 24: OTTOMAN – TURKISH COFFEE CAPSULE 28/09/2018
18 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 25: THIEN – COFFEE CAPSULE 28/09/2018
19 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 29: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 3 IN 1 (XUẤT KHẨU TÂN CƯƠNG) 10/10/2018
20 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 32: CÀ PHÊ RANG XAY WEASEL 26/12/2018
21 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 34: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 3 IN 1 15/11/2019
22 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 35: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 GU MẠNH X 2 3 IN1 09/09/2019
23 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 36: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 2 IN 1 27/12/2019
24 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 37: G7 CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN 31/12/2019
25 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 38: CÀ PHÊ HẠT RANG – CULI ROBUSTA 02/04/2022
26 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 39: CÀ PHÊ HẠT RANG – ARABICA ROBUSTA 02/04/2022
27 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 40: CÀ PHÊ HẠT RANG – CULI THƯỢNG HẠNG 02/04/2022
28 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 41: CÀ PHÊ HẠT RANG – CULI ARABICA 02/04/2022
29 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 42: CÀ PHÊ HẠT RANG – SỐ 8 02/04/2022
30 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 43: CÀ PHÊ RANG XAY – PREMIUM BLEND 02/04/2022
31 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 44: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND 29/04/2022
32 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 45: CÀ PHÊ RANG XAY – CHẾ PHIN 1 29/04/2022
33 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 46: CÀ PHÊ RANG XAY – CHẾ PHIN 2 02/04/2022
34 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 47: CÀ PHÊ RANG XAY – CHẾ PHIN 3 02/04/2022
35 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 48: CÀ PHÊ RANG XAY – CHẾ PHIN 4 02/04/2022
36 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 49: CÀ PHÊ RANG XAY – CHẾ PHIN 5 02/04/2022
37 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 50: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 8 02/04/2022
38 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 51: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 1 29/04/2022
39 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 52: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 2 02/04/2022
40 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 53: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 3 02/04/2022
41 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 54: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 4 02/04/2022
42 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 55: CÀ PHÊ RANG XAY – SÁNG TẠO 5 02/04/2022
43 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 56: BROTHERS CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG 25/11/2019
44 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 57: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – VIETNAMESE BLEND 02/04/2022
45 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 58: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – AMERICANO 02/04/2022
46 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 59: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – FUSION BLEND 02/04/2022
47 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 60: CÀ PHÊ HÒA TAN LEGEND CAFÉ SỮA ĐÁ 01/11/2020
48 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 61: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND THIỀN 10/04/2021
49 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 62: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND OTTOMAN 10/04/2021
50 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 63: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND ROMAN 10/04/2021
51 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 64: CÀ PHÊ HẠT RANG – ESPRESSO COFFEE INNOVATOR 10/04/2021
52 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 65: CÀ PHÊ HẠT RANG – ESPRESSO COFFEE SPECIALIST 10/04/2021
53 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 66: CÀ PHÊ HẠT RANG – ESPRESSO BUÔN MA THUỘT 10/04/2021
54 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 67: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO MOCHA 01/07/2021
55 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 68: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO HAZELNUT 01/07/2021
56 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 69: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO COCONUT 01/07/2021
57 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 70: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CLASSIC 01/12/2021
58 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 71: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND KHÁT VỌNG 04/01/2022
59 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 72: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND TỈNH THỨC 10/01/2022
60 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 73: CÀ PHÊ HẠT RANG – TRUNG NGUYÊN LEGEND GIÀU CÓ 10/01/2022
61 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 74: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND SỨC MẠNH 10/01/2022
62 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 75: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 SUGAR FREE AND COLLAGEN ADDED 24/01/2022
63 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 18: CÀ PHÊ HẠT RANG – TRUNG NGUYÊN E – COFFEE 02/04/2022
64 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 19: CÀ PHÊ HẠT RANG – TRUNG NGUYÊN E – COFFEE ESPRESSO 02/04/2022
65 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 64: BỘT KEM PHA CÀ PHÊ 12/01/2021