STT NỘI DUNG NGÀY THÁNG NĂM
1 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 02: GOURMET BLEND CÀ PHÊ RANG XAY 02/12/2022
2 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 03: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 8 02/12/2022
3 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 04: CÀ PHÊ HẠT RANG ESPRESSO BUÔN MA THUỘT 02/12/2022
4 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 05: CÀ PHÊ HẠT ARABICA ROBUSTA 02/12/2022
5 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 06: CÀ PHÊ HẠT CULI ROBUSTA 02/12/2022
6 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 07: CÀ PHÊ HẠT CULI ARABICA 02/12/2022
7 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 08: CÀ PHÊ HẠT CULI THƯỢNG HẠNG 02/12/2022
8 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 09: CÀ PHÊ HẠT SỐ 8 02/12/2022
9 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 10: CÀ PHÊ RANG XAY I 02/12/2022
10 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 11: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 1 02/12/2022
11 2022 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 12: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 4 02/12/2022
12 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 05: G7 CÀ PHÊ THỨ THIỆT GU MẠNH X2 CÀ PHÊ HÒA TAN 18/02/2023
13 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 08: TRUNG NGUYÊN LEGEND AMERICANO CÀ PHÊ HÒA TAN RANG XAY 18/02/2023
14 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 03: BROTHERS CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG 09/01/2023
15 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 04: G7 CÀ PHÊ THỨ THIỆT 2IN1 CÀ PHÊ HÒA TAN 18/02/2023
16 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 07: G7 CÀ PHÊ THỨ THIỆT HÒA TAN ĐEN 18/02/2023
17 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 10: TRUNG NGUYÊN LEGEND CLASSIC CÀ PHÊ HÒA TAN RANG XAY 3IN1 19/06/2023
18 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 13: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 2 05/01/2023
19 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 14: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 3 02/04/2022
20 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 15: CÀ PHÊ RANG XAY SÁNG TẠO 5 05/01/2023
21 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 16: HOUSE BLEND CÀ PHÊ RANG XAY 05/01/2023
22 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 17: CÀ PHÊ RANG XAY S 05/01/2023
23 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 18: CÀ PHÊ RANG XAY NÂU 05/01/2023
24 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 19: CÀ PHÊ RANG XAY CHẾ PHIN 1 05/01/2023
25 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 20: CÀ PHÊ RANG XAY CHẾ PHIN 2 05/01/2023
26 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 21: CÀ PHÊ RANG XAY CHẾ PHIN 3 05/01/2023
27 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 22: CÀ PHÊ RANG XAY CHẾ PHIN 4 05/01/2023
28 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 23: CÀ PHÊ RANG XAY CHẾ PHIN 5 05/01/2023
29 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 24: CÀ PHÊ RANG XAY PREMIUM BLEND 03/04/2023
30 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 25: TRUNG NGUYÊN LEGEND CÀ PHÊ RANG XAY 15/04/2023
31 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 26: SUCCESS 1 CÀ PHÊ HẠT RANG 28/04/2023
32 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 27: SUCCESS 2 CÀ PHÊ HẠT RANG 28/04/2023
33 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 28: SUCCESS 3 CÀ PHÊ HẠT RANG 28/04/2023
34 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 29: SUCCESS 8 CÀ PHÊ HẠT RANG 28/04/2023
35 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 30: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – FUSION BLEND 06/07/2023
36 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 31: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – VIETNAMESE BLEND 06/07/2023
37 2023 – BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 32: CÀ PHÊ PHIN GIẤY – AMERICANO 06/07/2023
38 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 01: TRUNG NGUYÊN LEGEND SPECIAL EDITION CÀ PHÊ HÒA TAN RANG XAY 3IN1 20/12/2022
39 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 02: G7 CÀ PHÊ THỨ THIỆT 3IN1 CÀ PHÊ HÒA TAN 20/12/2022
40 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 11: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 ESPRESSO 18/04/2018
41 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 12: TPBS CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND PASSIONA 31/05/2018
42 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 60: CÀ PHÊ HÒA TAN LEGEND CAFÉ SỮA ĐÁ 01/11/2020
43 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 61: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND THIỀN 10/04/2021
44 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 62: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND OTTOMAN 10/04/2021
45 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 63: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND ROMAN 10/04/2021
46 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 64: CÀ PHÊ HẠT RANG – ESPRESSO COFFEE INNOVATOR 10/04/2021
47 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 65: CÀ PHÊ HẠT RANG – ESPRESSO COFFEE SPECIALIST 10/04/2021
48 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 67: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO MOCHA 01/07/2021
49 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 68: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO HAZELNUT 01/07/2021
50 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 69: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CAPPUCCINO COCONUT 01/07/2021
51 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 70: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND CLASSIC 01/12/2021
52 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 71: CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN LEGEND KHÁT VỌNG 04/01/2022
53 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 72: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND TỈNH THỨC 10/01/2022
54 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 73: CÀ PHÊ HẠT RANG – TRUNG NGUYÊN LEGEND GIÀU CÓ 10/01/2022
55 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 74: CÀ PHÊ RANG XAY – TRUNG NGUYÊN LEGEND SỨC MẠNH 10/01/2022
56 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 75: CÀ PHÊ HÒA TAN G7 SUGAR FREE AND COLLAGEN ADDED 24/01/2022
57 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 01: CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN LIỆU ĐẶC CHẾ CHUYÊN CHO CÀ PHÊ ĐÁ & SỮA ĐÁ 26/10/2022
58 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 02: CÀ PHÊ HẠT RANG ARABICA & ROBUSTA 14/11/2022
59 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 03: ESPRESSO CÀ PHÊ HẠT RANG ARABICA & ROBUSTA 14/11/2022
60 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM TNF 64: BỘT KEM PHA CÀ PHÊ 12/01/2021